Trusselsvurderinger

CTA udarbejder løbende en vurde­ring af terrortruslen mod Danmark, som bl.a. offentliggøres på PET’s hjemmeside.Vurderingen af terrortruslen mod Danmark er et koncentrat af en underliggende analyse, som er et af resultaterne af CTA’s brede analysearbejde, der strækker sig fra specifikke trusselsvurderinger i forhold til bestemte personer og begivenheder til bredere tendens-analyser og vurderinger af terror­relaterede fænomener, bl.a. analyser af terrorgrupper og trusler i udlan­det, som har betydning for Danmark.

Trusselsvurderingen opdateres med passende mellemrum, eller hvis der opstår pludselige og væsentlige ændringer i trusselsbilledet.

Formålet med at offentliggøre en vurdering af terrortruslen mod Danmark er at give befolkningen en bredere og bedre forståelse af ter­rortruslen. Men formålet er også at imødekomme offentlighedens store interesse for dette område og sam­tidig undgå myter og misforståel­ser. Derfor offentliggøres der både en sammenfatning af den aktuelle terrortrussel og en længere beskri­velse af de elementer, der begrun­der sammenfatningen. Derimod indeholder vurderingen ingen konkrete anvisninger til borgerne. Hvis trusselsvurderingerne giver anledning til konkrete anvisninger, vil disse blive givet af de ansvarlige myndigheder, eksempelvis Udenrigs­ministeriet, Beredskabsstyrelsen og landets politikredse. I de tilfælde, hvor analyserne giver anledning til konkrete anvisninger til bestemte sektorer eller brancher, vil disse blive givet af PET.