Aktindsigt og arkivadgang

Aktindsigt

Politiets Efterretningstjeneste (PET) modtager løbende anmodninger om aktindsigt fra personer, der ønsker at se eventuelle oplysninger, som PET behandler.

Alle anmodninger om aktindsigt underkastes en konkret vurdering i Juridisk afdeling.

Den 1. januar 2014 trådte en Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET-loven) i kraft. Med denne er reglerne om indsigt i efterretningstjenestens behandling af oplysninger samlet i PET-lovens kapitel 8.

Det fremgår heraf, at en fysisk eller juridisk person ikke har ret til indsigt i oplysninger, som PET behandler om vedkommende, eller ret til indsigt i, hvorvidt tjenesten behandler oplysninger om vedkommende, jf. PET-lovens § 12. Hvis særlige forhold taler for det, kan PET give hel eller delvis indsigt i disse oplysninger.

Det fremgår endvidere af PET-lovens § 13, at en fysisk eller juridisk person kan anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne, om at undersøge, hvorvidt tjenesten uberettiget behandler oplysnin-ger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom.

Det fremgår endelig af PET-lovens § 14, at:

  • PET’s virksomhed som udgangspunkt er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen. Dog finder loven med undtagelse af § 8 (egen-acces) anvendelse for PET’s sager om administrative forhold.

  • PET’s virksomhed er undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6 (undtagelser fra aktindsigt, behandlingen af og afgørelsen af anmodninger om aktindsigt mv.). Dog finder forvaltningslovens kapitel 4-6 anvendelse for behandlingen af personoplysninger for PET vedrørende tjenestens egne personalesager og sikkerhedsgodkendelsessager, jf. § 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 763 af 20. juni 2014 om PET’s behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer mv.

  • PET’s virksomhed er som udgangspunkt undtaget fra lov om behandling af person-oplysninger (persondataloven). Dog finder visse bestemmelserne i persondataloven anvendelse for PET’s interne behandling af oplysninger, jf. PET-lovens § 7, stk. 1 og 8, stk. 1. Endvidere finder persondatalovens kapitel 4-6 anvendelse for behandlingen af personoplysninger for PET vedrørende tjenestens egne personalesager og sikkerheds-godkendelsessager, jf. bekendtgørelsen § 5.

Arkivadgang

En række forskere har i de senere år haft adgang til PET’s arkiver som led i omfattende forskningsprojekter af samfundsmæssig betydning. Det gælder således forskere fra Dansk Institut for Internationale Studier, der har haft adgang til PET’s arkiver i forbindelse med udredningen “Dan­mark under den kolde krig”, som blev offentliggjort i juni 2005.

Det gælder endvidere forskere fra Center for Koldkrigsforskning, der blev oprettet i 2007, og som har haft adgang til PET´s arkiver i forbindelse med et forskningsprojekt om den kolde krig.

I forbindelse med en forespørgsel til statsministeren den 21. januar 2003 om undersøgelsen af indre danske konflikter under den kolde krig vedtog Folketinget, at der skal være størst mulig åbenhed om, hvad der foregik under den kolde krig, og at andre forskere skal behandles på lige fod med forskere ved Institut for Internationale Studier i forbin­delse med anmodninger om arkivadgang og aktindsigt.

På grundlag af denne beslutning har forskere fra Center for Koldkrigsforskning, der var en offentlig myndighed under Forsvarsministeriet, haft adgang til bl.a. PET’s arkiver.

Forskernes adgang til efterret­ningstjenestens arkiver gennemføres således, at forskerne sikker­hedsgodkendes for at kunne gennemse klassificerede oplysninger. Hvis forskerne ønsker at gengive klassificerede oplysninger i forbindelse med offentliggørelse af afhandlinger, artikler eller lignende, forudsætter det, at PET først får lejlighed til at tage stilling til, om oplysningerne kan afklassificeres.

I forlængelse af PET-kommissionens beretning i 2009 har justitsministeren tilkendegivet, at forskere som udgangspunkt skal have lejlighed til at gennemgå det samme materiale, som PET-kommissionen har haft til sin rådighed.