Behandling af person-oplysninger

PET’s tilvejebringelse af oplysninger

Reglerne om PET’s tilvejebringelse af oplysninger er behandlet i PET-lovens §§ 3-4.

Af § 3 i PET-loven fremgår det, at efterretningstjenesten kan indsamle og indhente oplysninger, der kan have betydning for tjenestens virksomhed.

Det fremgår endvidere af PET-lovens § 4, at andre forvaltningsmyndigheder efter anmodning fra PET skal videregive oplysninger til tjenesten, hvis tjenesten vurderer, at oplysningerne må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforsk-ning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13.

PET’s undersøgelser

Reglerne om PET’s undersøgelser er behandlet i PET-lovens § 5.

Det fremgår heraf, at PET kan indlede undersøgelser mod fysiske og juridiske personer, hvis undersøgelserne må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 eller er nødvendige til varetagelsen af tjenestens øvrige opgaver.

PET’s interne behandling af oplysninger

Reglerne om PET’s interne behandling af oplysninger er behandlet i PET-lovens § 7-9.

Det fremgår af § 7, stk. 2, i PET-loven, at efterretningstjenesten kan behandle enhver person-oplysning, hvis behandlingen:

1) sker med samtykke,
2) må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende    forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, eller
3) er nødvendig for varetagelsen af tjenestens øvrige opgaver.

Det fremgår endvidere af PET-lovens § 9, stk. 1, at Politiets Efterretningstjeneste skal slette oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led i undersøgelser eller efterforskning rettet mod sådanne personer, når der ikke i forbindelse med undersøgelsen eller efterforskningen er tilvejebragt nye oplysninger inden for de seneste 15 år.

Sletning af oplysninger kan i visse tilfælde undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen af Politiets Efterretningstjenestes opgaver gør det nødvendigt, jf. § 9, stk. 2.

PET’s videregivelse af oplysninger

Det fremgår af PET-lovens § 10, stk. 1, at PET kan videregive oplysninger til Forsvarets Efterretningstjeneste, hvis videregivelsen kan have betydning for varetagelsen af tjenesternes opgaver.

PET’s videregivelse af personoplysninger til andre danske forvaltningsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder og internationale organisationer er reguleret af PET-lovens § 10, stk. 2, og stk. 4.