Lovgivning mv.

PET-loven

Den 1. januar 2014 trådte Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET-loven) i kraft.

Loven bygger på betænkning nr. 1529/2012 om PET og FE, som blev afgivet af Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester (Wendler-Pedersen-udvalget) den 24. februar 2012. Det bredt sammensatte udvalg blev nedsat i 1998 med henblik på at komme med forslag til en mere samlet regulering af PET’s virksomhed.

Med PET-loven er der blevet oprettet et nyt tilsyn, som har afløst det såkaldte Wamberg-udvalg. Tilsynet, der har fået navnet Tilsynet med Efterretningstjenesterne, er uafhængigt og har sit eget sekretariat, jf. PET-lovens kapitel 9. Tilsynet har bl.a. til opgave at føre kontrol med PET’s behandling af personoplysninger, og tilsynet kan få adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed.

En fysisk eller juridisk person kan i øvrigt anmode tilsynet om at undersøge, om PET uberettiget behandler oplysninger om den pågældende , jf. PET-lovens kapitel 8. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom.

Med loven er det endvidere blevet lovreguleret:

 • Hvornår PET lovligt kan indsamle og indhente oplysninger, jf. PET-lovens kapitel 2.
 • Hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at PET internt kan behandle indsamlede og indhentede oplysninger, jf. PET-lovens kapitel 5.
 • I hvilke tilfælde PET kan videregive oplysninger til andre danske forvaltningsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder og internationale organisationer, jf. PET-lovens kapitel 6.

PET-loven indeholder i øvrigt regler om:

 • Efterretningstjenestens opgaver, jf. PET-lovens kapitel 1.
 • Efterretningstjenestens undersøgelser, jf. PET-lovens kapitel 3.
 • Efter­retningstjenestens anvendelse af efterforskning og straffeprocessuelle tvangsindgreb (som f.eks. telefonaflytning, ransagning mv.) , jf. PET-lovens kapitel 4.
 • Lovlig politisk virksomhed, jf. PET-lovens kapitel 7.

PET- loven er tilgængelig i sin helhed her

Retsplejeloven

Det fremgår af kapitel 4 (§ 6) i PET-loven, at reglerne i retsplejeloven også gælder for PET’s efterforskning og tvangsindgreb mv. Det indebærer, at PET’s anvendelse af særlige efterforskningsskridt (som f.eks. telefonaflytning og ransagning) er reguleret af de samme regler i retsplejeloven, som gælder for det øvrige politi.

Retsplejeloven indeholder dog på enkelte områder nogle særlige regler for efterforskning af de for­brydelser, der er omfattet af straf­felovens kapitel 12 og 13 (spionage, terrorisme mv.), og som PET beskæftiger sig med. Som eksempel kan nævnes, at der i visse tilfælde er mulighed for at anvende hemmelig ransagning efter retsplejelovens § 799, når efterforskningen angår en forsætlig overtrædelse af bl.a. straffelovens kapitel 12 eller 13.

Retsplejeloven er tilgængelig i sin helhed her

Straffelovens kapitel 12 og 13

Det fremgår af PET-loven § 1, stk. 1, nr. 1, at PET har til opgave at forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed samt forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder mv. efter reglerne i straffelovens kapitel 12 og 13.

Indeholdt i straffelovens kapitel 12 og 13 er bl.a. følgende centrale bestemmelser:

 • straffelovens §§ 107-109 (spionage),
 • straffelovens § 114-114 e (terrorisme og lignende forbrydelser), og
 • straffelovens §§ 114 f - 114 g og 118 (forbrydelser, hvor der anvendes ekstremistisk og udemokratiske metoder for at nå politiske, ideologiske eller religiøse mål).

Bekendtgørelse om PET’s behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer mv.

Den 1. juli 2014 trådte Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 763 af 20. juni 2014 om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer mv. i kraft.

Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af PET-loven.

Bekendtgørelsen indeholder regler om:

 • efterretningstjenestens journal, databaser mv., jf. kapitel 1
 • efterretningstjenestens egne personalesager og sikkerhedsgodkendelsessager, jf. kapitel 2
 • fremgangsmåde ved undersøgelser og godkendelse af visse efterforskningsskridt, jf. kapitel 3,
 • indhentelse og videregivelse af oplysninger , jf. kapitel 4,
 • intern kontrol, jf. kapitel 5,
 • orientering af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, jf. kapitel 6, og
 • bevaring til Statens Arkiver, jf. kapitel 7.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her

Interne retningslinjer i PET

Med henblik på at understøtte den løbende legalitetskontrol i PET er der på en række områder udarbejdet interne retningslinjer for sagsbehandling og kontrol.

Det gælder f.eks. i forhold til fremgangsmåden i forbindelse med brug af undersøgelser, jf. PET-lovens § 5, indhentelse af oplysninger efter PET-lovens § 4 og videregivelse af oplysninger, jf. PET-lovens § 10.