Udtalelse om PET-kommisionens beretning

25.06.2009
Chefen for PET Jakob Scharf udtaler:


"PET-kommissionen har nu afsluttet sit arbejde og afgivet en omfattende rapport.


...

Chefen for PET Jakob Scharf udtaler:

"PET-kommissionen har nu afsluttet sit arbejde og afgivet en omfattende rapport.

Det har været en grundig og langvarig proces, og vi er formentlig mange, der har set frem til at læse Kommissionens gennemgang af PET's arbejde under den kolde krig.

De forhold, PET-kommissionen har beskæftiget sig med, ligger alle mere end 20 år tilbage i tiden. Beretningen har derfor først og fremmest historisk interesse.

Men det er vigtigt at lære af historien og ikke mindst af de fejltagelser, der er begået, for at sikre, at PET både i dag og i morgen kan løse sine opgaver effektivt og på en retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Jeg synes, at der er grund til at hæfte sig ved Kommissionens helt overordnede konklusion. Nemlig at PET - også dengang - overholdt gældende regler, og at PET's registreringer grundlæggende har overholdt de retningslinjer, som var godkendt af regeringen.

Jeg hæfter mig også ved, at det er Kommissionens vurdering, at PET ikke fremstår som en stat i staten, der handler efter egne normer, men derimod fungerer som en del af det danske retssystem.

Det er for mig at se vigtigt at holde fast i denne helt overordnede konklusion - også når man bedømmer den kritik, Kommissionen retter mod visse forhold i efterretningstjenestens arbejde.

Kommissionen har blandt andet konstateret et antal tilfælde, hvor PET ikke har overholdt gældende regler i forbindelse med sine registreringer. Eksempelvis er Wamberg-udvalget i 20 tilfælde blevet fejlinformeret eller forholdt sager, ligesom PET indtil 1985 opbevarede oplysninger i arbejdskartoteker i strid med reglerne.

Kommissionens kritik af blandt andre disse forhold er for mig at se helt berettiget, og jeg vil hverken forsøge at bortforklare eller retfærdiggøre disse forhold.

Men jeg hæfter mig samtidig ved, at de tilfælde, hvor PET har overtrådt eller omgået regler og retningslinjer, ifølge kommissionen er forholdsvis få, oftest af mindre graverende karakter, og de må i historisk sammenhæng tillægges mindre betydning.

Ikke mange offentlige myndigheder ville formentlig kunne være genstand for så grundige undersøgelser, af så mange tusinde sager fordelt over så lang tid, uden at der dukker forhold op, som vil kunne kritiseres, således som det også er tilfældet i forbindelse med PET-kommissionens arbejde.

De konkrete forhold, som PET-kommissionen kritiserer, kan i dag - så mange år efter afslutningen af den kolde krig - forekomme besynderlige. Og man kan ønske, at de kritiserede forhold havde været grebet anderledes an.

Som chef for PET er jeg imidlertid først og fremmest optaget af, at vi tager kritikken til os, og ser på, om der er mere vi kan gøre, end det vi allerede gør i dag, for at undgå tilsvarende fejl.

PET har en klar interesse i, at vi på den ene side kan arbejde effektivt og på den anden side, at vi gør det på et retssikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag. Denne balance må hele tiden opretholdes. Og ikke mindst er det vigtigt - også for PET - at der er en effektiv kontrol med, hvordan vi anvender, de beføjelser, vi er tildelt, og som ofte kan være ganske indgribende i forhold til den enkelte borger.

Kontrollen har betydning for vores arbejde og ikke mindst for den tillid til PET, som er påkrævet.

PET er allerede i dag underlagt klare regler og en række forskellige former for kontrol. Et udvalg nedsat af Justitsministeriet - det såkaldte Wendler Pedersen udvalg - er imidlertid blevet bedt om at komme med forslag til en mere samlet regulering af PET's virksomhed.

Hvis resultatet af udvalgets arbejde bliver, at der vedtages en særlig lov, der med udgangspunkt i de regler, som gælder for det øvrige politi, fastlægger et samlet, præcist og entydigt retsgrundlag for PET's virksomhed, vil det i høj grad være en styrkelse af rammerne og vilkårene for efterretningstjenestens arbejde. Et solidt og sikkert juridisk fundament er en afgørende forudsætning for, at PET kan være en effektiv efterretningstjeneste, som man kan have tillid til."