Vurdering af terrortruslen mod Danmark

19.05.2010


PET’s Center for Terroranalyse har i dag justeret vurderingen af terrortruslen mod Danmark. 


Der er primært tale om en rutinemæssig opdatering, som nuancerer og præciserer trusselsvurderingen.  ...

PET’s Center for Terroranalyse har i dag justeret vurderingen af terrortruslen mod Danmark. 

Der er primært tale om en rutinemæssig opdatering, som nuancerer og præciserer trusselsvurderingen.  

Det generelle trusselsbillede er uændret, hvilket betyder, at der fortsat er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering af Danmark som terrormål.  

Det er vigtigt at bemærke, at risikoen for at blive offer for terror i Danmark eller i udlandet fortsat er meget begrænset, hvis man ser bort fra særlige konfliktzoner.

 

Til Baggrund:

PET's Center for Terroranalyse (CTA) blev etableret 1. januar 2007 som led i regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse. CTA består af medarbejdere fra PET, FE, Uden­rigs­ministeriet og Beredskabsstyrelsen, men kan efter behov udvides med medarbejdere fra andre myndigheder.

CTA udarbejder løbende en vurdering af terrortruslen mod Danmark, som bl.a. tilgår en række ministerier. Denne analyse er ikke offentlig tilgængelig, da den i vid udstrækning er baseret på klassificerede oplysninger.

Den offentligt tilgængelige vurdering af terrortruslen mod Danmark, som kan ses på PET's hjemmeside, er således et koncentrat af en mere omfattende underliggende analyse, som er et af resultaterne af CTA's brede analysearbejde, der strækker sig fra specifikke trusselsvurderinger i forhold til bestemte personer og begivenheder til bredere tendensanalyser og vurderinger af terrorrelaterede fænomener. Trusselsvurderingen opdateres med passende mellemrum, eller hvis der opstår pludselige og væsentlige ændringer i trusselsbilledet.

Formålet med at offentliggøre en vurdering af terrortruslen mod Danmark er at give befolkningen en bredere og bedre forståelse af terrortruslen. Men formålet er også at imødekomme offentlighedens store interesse for dette område og samtidig undgå myter og misforståelser. Derfor offentliggøres der både en sammenfatning af den aktuelle terrortrussel og en længere beskrivelse af de elementer, der begrunder sammenfatningen. Derimod indeholder vurderingen ingen konkrete anvisninger til borgerne. Hvis trusselsvurderingerne giver anledning til konkrete anvisninger, vil disse blive givet af de ansvarlige myndigheder, eksempelvis Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen og landets politikredse.