PET’s afklassificering af historiske oplysninger

14.07.2011

I medierne har der i de seneste dage været omtale af PET’s afklassificering af oplysninger til brug for konkrete forskningsprojekter. Omtalen har i nogen grad været baseret på misforståelser i forhold til de relevante regler og PET’s praksis på området.

På denne baggrund kan PET oplyse følgende:

En række forskere har i de senere år haft adgang til PET’s arkiver som led i forskningsprojekter af samfundsmæssig betydning. Det gælder bl.a. forskere fra Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Koldkrigsforskning.

Forskerne har i den forbindelse adgang til alt relevant materiale, uanset om det er klassificeret.

Hvis forskerne ønsker at gengive klassificerede oplysninger i forbindelse med offentliggørelse af afhandlinger, artikler eller lignende, forudsætter det, at PET først får lejlighed til at tage stilling til, om oplysningerne kan afklassificeres, idet det er strafbart at offentliggøre klassificerede oplysninger.

I forbindelse med de konkrete forskningsprojekter har PET løbende modtaget henvendelser fra forskerne om afklassificering af oplysninger, og PET har i vidt omfang imødekommet sådanne ønsker om afklassificering.

I visse tilfælde har det ikke været muligt for PET at afklassificere konkrete oplysninger. Det gælder navnlig i tilfælde, hvor der er tale om klassificerede oplysninger, som er modtaget fra en udenlandsk myndighed, og hvor det derfor alene er den udenlandske myndighed – og hverken PET eller nogen anden dansk myndighed, som kan tage stilling til spørgsmålet om afklassificering. 

Endvidere har det i nogle tilfælde været nødvendigt at fastholde klassifikationen af oplysninger, som fortsat har betydning for PET’s arbejde med at identificere, forebygge og imødegå trusler mod den nationale sikkerhed. Det gælder f.eks. visse oplysninger om PET’s kilder. Det bemærkes i den forbindelse, at den fuldstændige beskyttelse af kilders identitet ligeledes vil have betydning for PET’s muligheder for fremadrettet at arbejde med kilder.

Selv om en oplysning er afklassificeret, kan det alligevel være uberettiget at offentliggøre oplysningen. F.eks. kan offentliggørelse af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder om mulige strafbare gerninger, efter omstændighederne være strafbart.

Der henvises i øvrigt til PET’s beretning 2008-2010, s. 24-25.