Sikkerheden i forbindelse med folketingsvalget den 15. september 2011

26.08.2011

Udskrivelsen af valg til Folketinget den 15. september 2011 har givet Politiets Efterretningstjeneste (PET) anledning til at foretage en vurdering af sikkerhedssituationen med henblik på at sikre, at valget kan gennemføres uforstyrret, samt at ro og orden kan opretholdes og eventuelle sikkerhedsmæssige risici kan imødegås før, under og efter selve valghandlingen.

Der er i nyere tid kun få eksempler i den vestlige verden på, at terrorister har planlagt terror­handlinger rettet mod valgmøder og afstemningssteder, men det forhold, at der er en alvorlig terrortrussel mod Danmark, giver anledning til øget opmærksomhed i forbindelse med afholdelsen af folketingsvalget. Hertil kommer, at der findes eksempler på, at fremtrædende politikere både til daglig og under en valgkamp kan blive udsat for overfald eller chikane fra ekstremister og uligevægtige personer.

På den baggrund har PET i dag anmodet politikredsene om at være yderst opmærksomme på alle oplysninger, episoder og hændelser, der potentielt kan være af betydning for sikkerheden i forbindelse med folketingsvalget. Det gælder også eventuelle mistænkelige forhold, der knytter sig til 10-årsagen for terrorangrebene i USA den 11. september 2001. PET har desuden anmodet politikredsene om i forbindelse med planlægningen af konkrete sikkerhedstiltag at sikre en synlig politimæssig tilstedeværelse i forhold til relevante lokaliteter, faciliteter og møder, der direkte eller indirekte spiller en rolle i forbindelse med valget.

På baggrund af folketingsvalget vil der i øvrigt blive iværksat en række yderligere sikkerhedsforan­stalt­ninger af PET.