Spring til hovedindhold

Forslag

De juridiske rammer for PET

De juridiske rammer for PET’s virksomhed er fastlagt i PET-loven med tilhørende bekendtgørelser samt i bl.a. retsplejeloven og straffeloven.

alt=””

PET-loven

PET-loven, som trådte i kraft i 2014, giver en samlet regulering af PET’s virksomhed, herunder en angivelse af PET’s opgaver med at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund. Derudover regulerer loven bl.a., hvornår PET lovligt kan indsamle, behandle og videregive oplysninger.

 

PET-loven indeholder desuden bestemmelser om Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der er et uafhængigt kontrolorgan, som fører tilsyn med PET’s behandling af oplysninger.

 

PET-loven suppleres blandt andet af en bekendtgørelse om PET’s behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer mv. og en bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af oplysninger om fysiske og juridiske personer, som behandles for PET.

 

Kommende revision af PET-loven

Justitsministeriet offentliggjorde i juni 2022 en evalueringsrapport om erfaringerne med PET-loven, erfaringerne om PET’s overholdelse af lovgivningen samt lovgivningens betydning for kvaliteten og effektiviteten af PET’s opgavevaretagelse.

 

Evalueringen konkluderede, at den retlige ramme for PET’s arbejde generelt er velfungerende og understøtter en effektiv efterretningstjeneste og et effektivt tilsyn. 

 

Evalueringen pegede dog samtidig på, at der på visse områder kan være behov for en revision af PET-loven. Det fremgår bl.a. af rapporten, at der i lyset af ændringerne i trusselsbilledet og den teknologiske udvikling, herunder digitaliseringen af samfundet, kan være behov for at kigge nærmere på de overordnede rammer for, hvordan PET indsamler og behandler store datamængder, således at PET også fremover effektivt kan varetage sine opgaver med bl.a. at forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed.

 

Regeringen har oplyst, at de ønsker at inddrage erfaringerne fra evalueringen i en kommende revision af PET-loven.