Spring til hovedindhold

Forslag

Forebyggelse af radikalisering og terrorisme

PET's forebyggende arbejde er rettet mod at forhindre, at personer bliver radikaliseret og begår terror. Det forebyggende arbejde er både rettet mod personer og lokale miljøer berørt af radikalisering.

alt=””

Målene for PET’s forebyggende arbejde er at forhindre, at personer finder vej ind i miljøer, hvor der er en risiko for, at de bliver radikaliseret. Og at personer dømt for terror ikke søger tilbage til radikaliserede tankegange og miljøer. 

 

Da ekstremister og militante islamister kan være parate til at bruge voldelige midler til at nå deres politiske, ideologiske eller religiøse mål og kan inspirere og radikalisere andre, er forebyggelse af ekstremisme et højt prioriteret område for PET’s arbejde.

 

En del af PET’s forebyggende arbejde foregår i samarbejde med Kriminalforsorgen, kommuner, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE), Rigspolitiet og politikredsene, ligesom PET har et samarbejde med en række organisationer og foreningsliv.

 

Som led i PET’s forebyggende indsats uddanner PET medarbejdere fra fx Kriminalforsorgen, Udlændingestyrelsen, Forsvaret, psykiatrien og landets politikredse, så de har forståelse for trusselsbilledet og kan identificere og håndtere tegn på radikalisering så tidligt som muligt.

 
Hvad er radikalisering? 
Radikalisering er karakteriseret ved en proces, hvor en person i stigende grad accepterer anvendelsen af vold til at opnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. En særlig bekymring knytter sig til personer, der har gennemgået relativt kortvarige radikaliseringsforløb, og til personer, der ekskluderes fra eller afvises af ekstremistiske miljøer, eksempelvis på grund af særligt ekstreme holdninger eller opførsel. 

 

Den danske model for forebyggelse af radikalisering

I Danmark bliver forebyggelse af radikalisering løftet af flere myndigheder, men især af landets 98 kommuner og 12 politikredse. Det sker blandt andet i et samarbejdsforum, der kaldes "Infohuse". 

 

Her mødes de repræsentanter fra kommuner og politikredse, der arbejder med at forebygge kriminelle handlinger med et ekstremistisk eller militant islamistisk motiv. Medarbejdere fra Kriminalforsorgen og psykiatrien kan deltage efter behov.

 

Formålet er dels at samles for at dele viden og drøfte bekymrende tendenser, dels at have et forum, hvor det er muligt at træde sammen på tværs af alle relevante myndigheder, når der er en bekymring for, om en borger er i risiko for at begå kriminelle handlinger med et ekstremistisk motiv.

 
Den danske samarbejdsmodel: Oversigt over de instanser, der samarbejder nationalt og lokalt via Infohuse samt SSP, KSP og PSP.  

Indsats rettet mod enkeltpersoner

PET's EXIT-indsats er sat i verden for at forhindre, at personer kommer til at udgøre en trussel mod det danske samfund. EXIT-indsatsen er målrettet personer, som enten har begået en kriminel handling med et ekstremistisk motiv, færdes i ekstremistiske miljøer eller er indberettet til myndighederne, fordi de udviser en radikaliseret adfærd.

 

I en konkret forebyggende EXIT-indsats forsøger PET sammen med politikredse og Kriminalforsorgen at forhindre, at en person udfører voldelige, ekstremistiske handlinger.

 

PET's samarbejde med civilsamfundet

En del af PET's forebyggende arbejde består i at række ud til miljøer, der har været berørt af voldelig ekstremisme eller militant islamisme – eller som risikerer at blive det. Det kan fx være idrætsforeninger, religiøse foreninger eller foreninger i udsatte områder.

 

Dialogen med civilsamfundet hjælper med at udvikle og målrette initiativer, der kan forebygge forskellige typer af trusler. Formålet er at støtte og styrke lokale kræfters vilje og evne til at tage ejerskab for vores fælles sikkerhed og tryghed.

 

I det forebyggende arbejde har PET også en dialog med meningsdannere, fonde og forskere for at dele viden om forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme. 

 

PET er løbende vært for netværksmøder, uddannelser og seminarer rettet mod civilsamfundet.

 

Hvem skal du kontakte?

Er du bekymret, fordi du mener, at du ser tegn på radikalisering hos en, du kender? Måske er du selv involveret i noget, der gør, at du har brug for at tale med nogen?

 

  • Hvis du har viden eller mistanke om ulovlige handlinger, der har baggrund i voldelig ekstremisme, bør du kontakte politiet via tlf. 114 eller anmelde det på politi.dk.
  • Du er også velkommen til at kontakte PET via pet@pet.dk, hvis du ser tegn på radikalisering, som du mener, PET bør kende til.
  • Den nationale hotline mod radikalisering kan kontaktes på tlf. (+45) 41 74 90 90. Hotlinen er åben dagligt mellem 08.00-22.00. Du kan henvende dig anonymt, og medarbejderne har tavshedspligt. Du kan finde mere information på antiradikalisering.dk