Spring til hovedindhold

Forslag

Tilsyn og kontrol

PET er bl.a. underlagt uafhængig kontrol af Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) og parlamentarisk kontrol af Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne (UET).

alt=””

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) 

TET er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der har til opgave at føre tilsyn med, at bl.a. PET behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med PET-loven og regler udstedt i medfør heraf. 

 

TET kan få adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed.

 

En fysisk eller juridisk person kan i øvrigt anmode TET om at undersøge, om Politiets Efterretningstjeneste uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. TET sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom.

 

TET afgiver årligt en redegørelse om sit tilsyn med PET til justitsministeren, som derefter forelægger redegørelserne for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

 

På TET’s hjemmeside kan du læse mere om tilsynet og læse den seneste årsredegørelse. 

 

Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne (UET)

Den politiske kontrol med PET forankret i et særligt udvalg i Folketinget, der i det daglige betegnes som Kontroludvalget. Udvalget blev etableret i 1988 med det formål at give indblik i efterretningstjenesternes arbejde.

 

Udvalgets opgaver er fastlagt i lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester. 

 

Regeringen skal holde udvalget orienteret om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed. Udvalget skal endvidere orienteres forud for udstedelse af retningslinjer for efterretningstjenesternes virksomhed.

 

Hvis en henstilling fra TET til PET ikke følges, skal regeringen underrette udvalget om dette.

 

Udvalget består af fem folketingsmedlemmer, som udpeges af de folketingspartier, der har en plads i Folketingets Præsidium. Udvalget vælger selv sin formand. Medlemmerne har tavshedspligt i forhold til de oplysninger, de modtager i udvalget.