Spring til hovedindhold

Forslag

Sikkerhed

PET har på sikkerhedsområdet en lang række kapaciteter, som forebygger og modvirker trusler mod Danmarks sikkerhed – fra sikkerhedsrådgivning til personbeskyttelsesopgaver og antiterrorberedskab.

alt=””

 

Sikkerhedsvurderinger

PET anvender viden fra efterretningsindsatsen til at identificere kritiske og sårbare mål i forhold til terrorhandlinger. Et komplekst og dynamisk trusselsbillede kræver uopsættelig og effektiv handling, for at PET kan være i kontrol med truslerne i form af etablering af passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

Til brug for planlægning og gennemførelse af sikkerhedsopgaverne udarbejdes sikkerheds- og risikovurderinger samt operationsbefalinger, der tilsammen danner grundlag for vurderingen og håndteringen af det samlede sikkerhedsbehov. Sikkerhedsvurderingerne udsendes blandt andet til landets politikredse sammen med PET’s sikkerhedsanbefalinger, så kredsene kan iværksætte de nødvendige beskyttelses- og modforanstaltninger relateret til det konkrete arrangement.

 

Personbeskyttelse

PET har ansvaret for alle nationale personbeskyttelsesopgaver i Danmark. Ved personbeskyttelsesopgaver forstås beskyttelse af en person mod angreb på liv og legeme eller mod i øvrigt at lide fysisk overlast ved på nært hold at beskytte og bevogte pågældende person (livvagter mv.).

 

Sikkerhedsopgaverne i relation til personbeskyttelse er hovedsageligt relateret til medlemmer af Kongehuset, regeringen, Folketinget, det øvrige officielle Danmark, herværende udenlandske repræsentationer samt særligt truede personer. Der planlægges og gennemføres endvidere sikkerhedsopgaver forbundet med større officielle besøg i Danmark, såsom statsbesøg og politiske konferencer samt andre større begivenheder. 

 

PET løser også sikkerhedsopgaver i forbindelse med politikeres rejser til højrisikoområder, sikkerheden ved folketingsvalg, kommunalvalg og regionsrådsvalg samt sikkerheden omkring eksempelvis danske idrætsudøveres deltagelse ved større begivenheder i udlandet.

Ansvaret for alle nationale beskyttelsesopgaver ligger hos PET’s Livvagtsstyrke.

 

Bevogtnings- og beskyttelsesopgaver

Udover personbeskyttelsesopgaver varetager PET også stationære bevogtnings- og personbeskyttelsesopgaver, såsom sikringen omkring særligt udvalgte lokationer i Danmark, bevogtning af PET’s egne faciliteter samt ad hoc-bevogtningsopgaver. Bevogtnings- og beskyttelsesopgaver varetages af Sikringsstyrken, der er en del af Aktionsstyrken i PET.

 

Antiterrorberedskab

En vigtig sikkerhedsopgave i PET er at opretholde det operative antiterrorberedskab i Danmark og medvirke til at bekæmpe alvorlige former for organiseret kriminalitet ved at tilvejebringe forsvarlige løsninger i vanskelige indsatsopgaver for politiet, hvor den almindelige politiuddannelse og -udrustning ikke er tilstrækkelig. Opgaverne varetages af Aktionsstyrken, der er en operativ specialenhed i PET. 

 

Forhandlergruppen

I dansk politi varetages forhandlerkoordinationen af PET, der organiserer og koordinerer uddannelse, træning og operationer med alle landets forhandlere. Forhandlerne er organiseret i henholdsvis PET og politikredsene og håndterer nationale såvel som internationale operationer, hvor forhandling er en del af strategien for opgaveløsningen. Det kan være i forbindelse med hændelser, hvor der er behov for forhandling for at undgå magtanvendelse, afværge skader, indsamle informationer eller fremme overgivelse. Opgaverne for Forhandlergruppen omhandler blandt andet forskansning og anholdelse af en farlig gerningsmand, håndtering af bevæbnede psykisk syge, kidnapninger og selvmordstruede.

PET’s forhandlerkoordination er organiseret i Aktionsstyrken.

Aktionsstyrken

Aktionsstyrken (AKS) er en operativ specialenhed i PET, hvis primære opgave er at opretholde et operativt anti-terrorberedskab og bistå det øvrige politiet med særligt vanskelige eller farlige indsatsopgaver.

Læs mere

Livvagtsstyrken

Livvagtsstyrken er en specialafdeling i PET, som har ansvaret for alle nationale personbeskyttelsesopgaver.

Læs mere