Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

30. maj 2024 13:00

PET og FE holder øje med mulig påvirkning fra fremmede stater af dansk EU-valg

Myndighederne følger det danske valg til Europa-Parlamentet den 9. juni tæt for at holde øje med mulig påvirkning fra fremmede stater. Det er muligt, at særligt russiske efterretningstjenester vil forsøge sig med mindre og hurtigere påvirkningsoperationer, mens det er mindre sandsynligt, at efterretningstjenester i stater som Rusland og Kina vil gennemføre en koordineret påvirkningskampagne målrettet det kommende danske valg. Det fremgår af en fælles trusselsvurdering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) offentliggør i forbindelse med valget.

Efterretningstjenester i både Rusland og Kina har betydelige ressourcer og omfattende kapaciteter til at udøve påvirkningsvirksomhed. Og der foregår løbende påvirkningskampagner fra både russiske og kinesiske efterretningstjenester målrettet europæiske borgere og beslutningstagere.

En egentlig koordineret påvirkningskampagne af den danske del af det kommende valg til Europa-Parlamentet den 9. juni er dog mindre sandsynlig. Det vurderer PET og FE i en fælles trusselsvurdering af påvirkningstruslen af valget fra fremmede stater.

"Selvom risikoen for en koordineret påvirkningskampagne fra fremmede stater er mindre sandsynlig, er det muligt, at de russiske efterretningstjenester gennemfører en hurtig, målrettet påvirkningsoperation i Danmark, hvis der op til valget opstår en mulighed for med begrænsede midler at opnå en stor effekt," siger Anders Henriksen, der er kontraspionagechef i PET.

PET følger situationen tæt sammen med række danske myndigheder - blandt andet FE - men danske myndigheder har ikke tidligere afdækket koordineret påvirkning af danske valghandlinger.

"Efterretningstjenesterne i stater som Rusland og Kina forsøger løbende at påvirke både de europæiske befolkninger og de beslutninger, der træffes i Europa-Parlamentet - og vi har også den seneste tid set en række eksempler fra andre europæiske lande. Vi vurderer imidlertid, at det er mere sandsynligt, at en stat som Rusland vil søge at påvirke Europa-Parlamentsvalget i lande, hvor Rusland vurderer, at effekten af en påvirkningskampagne vil være større end i Danmark," siger Anders Henriksen.

Det er dog muligt, at der i forbindelse med den danske del af valget til Europa-Parlamentet kan forekomme mere enkeltstående forsøg på påvirkning, f.eks. ved at anvende falske profiler på sociale medier til at påvirke synet på kandidaterne.

Ruslands invasion af Ukraine har ført til, at forholdet mellem Rusland og Vesten, heriblandt også Danmark, er blevet kraftigt forværret. EU har bl.a. reageret ved at indføre omfattende sanktioner mod Rusland og suspendere samarbejdet med Rusland på en lang række områder. Rusland anvender påvirkning som instrument til at skabe splittelse mellem de enkelte EU-lande og svække opbakningen til sanktionerne mod Rusland og til EU's fortsatte økonomiske støtte til Ukraine.

 

Fordrejet eller falsk information

En hurtig, målrettet påvirkningsoperation fra russisk side kan fx forekomme, hvis der under valgkampen bliver rejst emner, som Rusland kan udnytte til at fremme sine interesser. En sådan ad hoc-operation kan bl.a. foregå ved gennem traditionelle og sociale medier at sprede fordrejet information eller decideret falsk information.

Hvis Danmark bliver ramt af russiske påvirkningsaktiviteter i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget, er det sandsynligt, at det vil være en del af en bredere russisk påvirkningskampagne om de vestlige landes opfattede anti-russiske politik og EU's og NATO's konfrontatoriske kurs mod Rusland.

Kina anvender i stigende omfang påvirkningskampagner til at fremme det kinesiske kommunistpartis fortælling om Kina, undertrykke kritik på områder, Kina anser som følsomme, skubbe politiske diskussioner i Europa i en mere kinavenlig retning og så splid mellem europæiske lande for at undgå et samlet og kinakritisk EU. Endelig forsøger Kina at svække det europæiske partnerskab med USA. PET vurderer dog, at det er mindre sandsynligt, at Kina vil prioritere at påvirke Danmark specifikt i forbindelse med valget.

 

Hvad skal du selv være opmærksom på?

I Danmark er der nedsat en task force bestående af Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste. Task forcens opgave er at koordinere den danske indsats mod statslige påvirkningskampagner og sikre, at myndighederne samlet agerer effektivt og velkoordineret mod påvirkningskampagner ud fra en tværgående og helhedsorienteret tilgang, truslens karakter og omfang samt sårbarheden i samfundet. Task forcens mandat er afgrænset til statslige påvirkningskampagner.

pet.dk kan du læse en række gode råd om, hvordan du selv kan forholde dig kritisk til information, der kan være ukorrekt eller fordrejet.

Har du mistanke om, at en fremmed efterretningstjeneste udøver påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse, kan du henvende dig til PET via pet.dk.

Læs trusselsvurderingen fra PET og FE

 

Fakta:

Hvad er ulovlig påvirkning?
Når vi taler om ulovlig påvirkning mod Danmark, handler det om statslige aktørers åbne eller skjulte aktiviteter, der skal påvirke den almene meningsdannelse, politiske beslutningsprocesser eller omverdenens syn på Danmark for at fremme egne interesser.
Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at påvirkning ikke omfatter sædvanlig journalistisk og diplomatisk virksomhed.

Hvad står der i straffelovens §108 om påvirkning?
Den, som, uden at forholdet falder ind under § 107, i øvrigt foretager noget, hvorved fremmed efterretningstjeneste sættes i stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område, herunder samarbejde om at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Såfremt det drejer sig om efterretninger vedrørende militære anliggender, eller virksomheden finder sted under krig eller besættelse, kan straffen stige indtil fængsel i 12 år. Det samme gælder, hvis påvirkningsvirksomheden efter stk. 1 udøves i forbindelse med de valg og stemmeafgivninger, der er omfattet af § 116.

Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

26. juni 2024

PET

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har offentliggjort sin redegørelse vedrørende PET for 2023

Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) årlige redegørelse vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET) for 2023 er i dag blevet offentliggjort. Årsredegørelsen indeholder overordnet set resultaterne af de kontroller, som TET har ført med PET i 2023.

24. juni 2024

PET

Ingen systematisk og koordineret påvirkning af det danske valg til Europa-Parlamentet

Det danske valg til Europa-Parlamentet den 9. juni forløb uden forberedt, systematisk og koordineret påvirkning fra fremmede stater som eksempelvis Rusland og Kina. Det viser den monitorering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) sammen med andre myndigheder foretog af valgkampen.

28. maj 2024

PET

Indsatsen mod spionage fylder mere i PET's daglige arbejde

Særligt spændingerne mellem Vesten og Rusland samt kinesiske efterretningsaktiviteter har betydet, at kampen mod spionage fra fremmede efterretningstjenester fylder mere i PET's daglige arbejde. Det fremgår af PET's årlige redegørelse, som i dag er blevet offentliggjort.